V-Klasse Vito Viano

V-Klasse 2014-

Year of construction 2014-

V-Klasse 2014- (mit Standheizung)

Für Modelle ab Baujahr 2014-

Vito 2014-

Year of construction 2014-

Vito 2014- (mit Standheizung)

Für Modelle ab Baujahr 2014-

Vito Viano 2010-2014

Year of construction 2010-2014

Vito Viano 2003-2010

Year of construction 2003-2010.